Středoškolská technika 2012

Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT

ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH DĚTSKÝCH HŘIŠŤ PRO MŠ

A VEŘEJNOST V OŘEŠÍNĚ

ZUZANA JIMRAMOVSKÁ

Gymnázium, Brno-Řečkovice,

Terezy Novákové 2, Brno

ANOTACE

Moje práce SOČ se zabývá návrhem funkční herní plochy pro děti, je část určena pro veřejnost a část pro soukromou školku v obci Ořešín. Práce obsahuje informace o dětských hřištích obecně, přehled pravidel a norem, podle kterých se řídí realizace hřišť-konkrétně v ČR a částečně v EU a se kterými lze porovnat návrh dětského hřiště pro Ořešín. Ten je inspirován hřišti nacházejícími se v okolí Brna a řídí se mými představami o ideálním hřišti pro děti. Spojením zajímavých a bezpečných prvků

a okolního prostředí (zeleň, podkladový materiál jako pryžová dlažba nebo tráva) i praktické kompozice by po realizaci návrhu vzniklo prostředí vhodné pro fyzický a psychický vývoj jeho uživatelů.

Práce byla poskytnuta stavebnímu úřadu obce Ořešín, který o projekt projevil zájem a nastínil jistou možnost realizace.

KLÍČOVÁ SLOVA: dětské hřiště, návrh, certifikát, Ořešín, školka

ANNOTATION

My work SOČ deals with the suggestion of functionable game field for children, one part for public and one part private for the kindergarten in the commune Ořešín. The work contains a general information facts about children fields-specifically in the Czech republic and partly in EU and which could be compared with the suggestion of the game field in Ořešín. This game field is inspired by other game fields situated in the surroundings of Brno and it is appropriate to my conception of an ideal game field for children. By the connection of the interesting, safe elements and the surroundings (verdure, background material such as rubber tiles and grass) and practical compositions would create the ambience for a physical and psychical development of its users.

The work was offered to the Building Authority of commune Ořešín which showed an interest in the project and sketched certain possibility of realization of the game field.

KEY WORDS: game field, plan, certificate, Ořešín, preschool

ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH DĚTSKÝCH HŘIŠŤ

PRO MŠ A VEŘEJNOST V OŘEŠÍNĚ

ZUZANA JIMRAMOVSKÁ

Brno 2012

S T Ř E D O Š K O L S K Á O D B O R N Á Č I N N O S T

2 0 11 / 2 0 1 2

OBOR Č. 11, STAVEBNICTVÍ, ARCHITEKTURA A DESIGN

INTERIÉRŮ

ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH DĚTSKÝCH HŘIŠŤ PRO

MŠ A VEŘEJNOST V OŘEŠÍNĚ

Architectonic plan of game fields for the preschool and the society in Ořešín

AUTOR PRÁCE:

Zuzana Jimramovská

Gymnázium, Brno-Řečkovice

Terezy Novákové 2, 621 00 Brno, sexta

Jihomoravský kraj

ODBORNÝ KONZULTANT:

Ing. Jana Leischnerová

INTERNÍ KONZULTANT:

Mgr. Vlasta Krejčířová

BRNO, 2012

PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že jsem svou práci vypracovala samostatně, použili jsme pouze podklady (literaturu, SW atd.) citované v práci a uvedené v přiloženém seznamu a postup při zpracování práce je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském,

o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění.

V Brně dne 15. 2. 2012...........................................

3

PODĚKOVÁNÍ

Chtěla bych poděkovat všem, kteří mi pomohli vypracovat tento projekt, a to mým konzultantům Ing. Janě Leischnerové zejména za pomoc při vytváření architektonického návrhu hřiště a Mgr. Vlastě Krejčířové, díky jejichž vedení jsem získala cenné rady a pomoc při vypracovávání mého projektu a vytváření návrhu.

Dále bych chtěla poděkovat Stavebnímu úřadu městské části Ořešín za dobrou spolupráci a ochotu při poskytování informací o parcele a možnosti využití a realizace hřiště.

4

ANOTACE

Moje práce SOČ se zabývá návrhem funkční herní plochy pro děti, je část určena pro veřejnost a část pro soukromou školku v obci Ořešín. Práce obsahuje informace o dětských hřištích obecně, přehled pravidel a norem, podle kterých se řídí realizace hřišť- konkrétně v ČR a částečně v EU a se kterými lze porovnat návrh dětského hřiště pro Ořešín. Ten je inspirován hřišti nacházejícími se v okolí Brna a řídí se mými představami o ideálním hřišti pro děti. Spojením zajímavých a bezpečných prvků

a okolního prostředí (zeleň, podkladový materiál jako pryžová dlažba nebo tráva) i praktické kompozice by po realizaci návrhu vzniklo prostředí vhodné pro fyzický a psychický vývoj jeho uživatelů.

Práce byla poskytnuta stavebnímu úřadu obce Ořešín, který o projekt projevil zájem a nastínil jistou možnost realizace.

KLÍČOVÁ SLOVA: dětské hřiště, návrh, certifikát, Ořešín, školka

ANNOTATION

My work SOČ deals with the suggestion of functionable game field for children, one part for public and one part private for the kindergarten in the commune Ořešín. The work contains a general information facts about children fields-specifically in the Czech republic and partly in EU and which could be compared with the suggestion of the game field in Ořešín. This game field is inspired by other game fields situated in

the surroundings of Brno and it is appropriate to my conception of an ideal game field for children. By the connection of the interesting, safe elements and the surroundings (verdure, background material such as rubber tiles and grass) and practical compositions would create the ambience for a physical and psychical development of its users.

The work was offered to the Building Authority of commune Ořešín which showed an interest in the project and sketched certain possibility of realization of the game field.

KEY WORDS: game field, plan, certificate, Ořešín, preschool

OBSAH

 

ÚVOD .....................................................................................................................................

7

METODIKA PRÁCE ...........................................................................................................

8

CÍLE PRÁCE .........................................................................................................................

8

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ .................................................................................................................

9

MATERIÁLY........................................................................................................................

9

PRVKY VYSKYTUJÍCÍ SE NA DĚTSKÉM HŘIŠTI HRACÍ ....................................

10

TRENDY MODERNÍCH HŘIŠŤ .....................................................................................

10

ROZDĚLĚNÍ TYPŮ HŘIŠŤ PODLE VYUŽITÍ, POLOHY, SKLADBY SE

 

ZAMĚŘENÍM NA OBLAST BRNA ...................................................................................

13

Parkové ................................................................................................................................

13

Sídlišťové .............................................................................................................................

14

Restaurační ..........................................................................................................................

16

Školní/u školky ...................................................................................................................

17

NORMY, ZÁKONY, POKUTY VZTAHUJÍCÍ SE NA HŘIŠTĚ .......................................

19

HYGIENICKÉ NORMY PRO HŘIŠTĚ ..........................................................................

19

Prostorové podmínky ............................................................................................................

19

Technické normy pro hřiště ..................................................................................................

20

Pokyny pro provozovatele ....................................................................................................

20

KONTROLY A ÚDRžBA .................................................................................................

20

BĚžNÁ VIZUÁLNÍ KONTROLA ......................................................................................

20

PODROBNĚJŠÍ PROVOZNÍ KONTROLA........................................................................

21

ROČNÍ HLAVNÍ KONTROLA ...........................................................................................

21

OPRAVY A ÚDRžBA........................................................................................................

21

POVINNOSTI V PŘÍPADĚ ÚRAZU ...............................................................................

22

PROVOZNÍ ŘÁD ...............................................................................................................

22

ÚČEL A VYUŽITÍ HŘIŠŤ ..................................................................................................

23

ROZDĚLENÍ HŘIŠŤ PODLE VĚKOVÝCH SKUPIN: 0-3 ROKY; 3-10 LET; 10-

 

14 LET..................................................................................................................................

24

0-3 .........................................................................................................................................

24

3-10 .......................................................................................................................................

24

10-14 .....................................................................................................................................

24

NÁVRH DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ PRO MATEŘSKOU ŠKOLKU OŘÍŠEK V OŘEŠÍNĚ

26

A DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ PRO VEŘEJNOST V OŘEŠÍNĚ ..............................................

PARCELA ...........................................................................................................................

26

PLOCHY MĚSTSKÉ ZELENĚ ...........................................................................................

27

VYUžITÍ NÁVRHU HŘIŠTĚ...........................................................................................

27

MATEŘSKÁ ŠKOLKA OŘÍŠEK.....................................................................................

28

 

6

PRVKY, ZE KTERÝCH SE SKLÁDÁ NÁVRH DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ .....................

29

HŘIŠTĚ PRO MATEŘSKOU ŠKOLKU.............................................................................

30

MOBILIÁŘ...........................................................................................................................

36

HŘIŠTĚ PRO VEŘEJNOST ...............................................................................................

37

MOBILIÁŘ...........................................................................................................................

40

NÁVRH ................................................................................................................................

42

ZÁVĚR .................................................................................................................................

43

POZNÁMKY……………………………………………………………………………….44

PŘÍLOHY .............................................................................................................................

44

PŘÍLOHA 1 .........................................................................................................................

44

HYGIENICKÉ NORMY PRO HŘIŠTĚ ..............................................................................

45

Prostorové podmínky ............................................................................................................

45

TECHNICKÉ NORMY PRO HŘIŠTĚ ................................................................................

46

POKYNY PRO PROVOZOVATELE..................................................................................

46

PŘÍLOHA 2 .........................................................................................................................

47

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ...................................................................................

47

PŘÍLOHA 3 .........................................................................................................................

48

Současný stav pozemku hřiště: .............................................................................................

48

ZDROJE ...............................................................................................................................

51

Seznam použité literatury ..................................................................................................

51

Internetové zdroje ...............................................................................................................

51

Obrázky prvků použitých v návrhu ......................................................................................

51

Mobiliář.................................................................................................................................

51

Obrázky.................................................................................................................................

52

Články ...................................................................................................................................

52

7

ÚVOD

Moje práce SOČ je návrhem konkrétního a detailního řešení stavby a úpravy dětského hřiště. Část, která se nachází blíže školky je navržena pro účely tohoto zařízení, druhá část je určena a koncipována pro veřejnost. Hřiště je navrženo pro obecní parcelu na ulici Drozdí v Ořešíně u Brna, přesněji pro její část o rozloze 1290.00 m2.

Při navrhování jsem dbala na vytvoření klidných a harmonických podmínek, které by nabízely možnost odpočinku, hry a relaxace jak pro děti, tak i pro dospělé, dále na dobré umístění hřiště (je navrženo v klidné části) a jeho využitelnost ze strany rodičů i dětí.

Zaměřila jsem se také na praktické a přehledné rozmístění prolézaček, tzn. aby prolézačky s vyšším stupněm obtížnosti byly koncipovány u sebe z praktických důvodů pro učitelky. A konečně na kvalitu a bezpečnost použitých prvků, výběr pouze od známých výrobců s certifikovanými prvky.

METODIKA PRÁCE

Nejdříve jsem vypracovala teoretickou část práce, která významně ovlivnila návrh hřiště. Poté jsem připravila část praktickou.

Vybrala jsem si parcelu a šla na Stavební úřad městské části Ořešín, kde jsem konzultovala s paní Ing. Soňou Dvořákovou, jestli je tato parcela vhodná pro výstavbu hřiště. Paní Ing. Dvořáková mi sdělila, že plocha je vhodná pro realizaci hřiště po drobné změně územního plánu.

Poté jsem provedla fotodokumentaci plochy a zjistila základní bezpečnostní a hygienické normy, podle kterých jsem se řídila při vytváření návrhu.

Posléze jsem vybrala prvky, ze kterých se návrh skládá a popsala jejich důležité vlastnosti.

Udělala jsem náčrtek hřiště, který posloužil ke zlepšení celkové kompozice rozmístění prolézaček a použitých podkladů.

Poté jsem udělala architektonický návrh hřiště v programu AutoCAD a návrh poté poskytla stavebnímu úřadu.

8

CÍLE PRÁCE

Mým cílem bylo navrhnout a poskytnout možnost pro vytvoření funkčního dětského hřiště, které by mohly děti ze školky a veřejnost využívat a které by vyhovovaly základním bezpečnostním a hygienickým podmínkám, jako je vzdálenost prolézaček nebo dopadová plocha. Hlavním impulsem pro vytvoření návrhu byla absence dětského hřiště pro školku v Ořešíně. K tomuto hřišti jsem připojila i hřiště pro veřejnost.

Důvodem, proč jsou tato hřiště navržena u sebe je, že když si budou rodiče děti ze školky vyzvedávat, mohou jít s dětmi na hřiště pro veřejnost a využívat jiné prolézačky a sami si děti ohlídat, děti naváží vztahy s ostatními kamarády, navíc pro ně bude hřiště pro veřejnost známým prostředím z dob, kdy chodily do školky.

9

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

Dětské hřiště je vymezený areál na určitém prostranství (často park, školka/škola, sídliště), kde mají děti možnost volného pohybu a využití všech nemovitých objektů (prolézačky, pískoviště) sloužících ke sportování a hrám všech dětí omezených pouze možnostmi a kapacitou hřiště.

Hřiště jsou přehledná pro rodiče i pro děti kvůli své otevřené dispozici. Musí dodržovat bezpečnostní pravidla a normy (např.: všechny ostré předměty musí být zabezpečeny, na všech hřebících musí být plastový kryt, aby se o ně děti nemohly pořezat).

Hřiště musí dítěti umožňovat volný pohyb a využití všech objektů v areálu, neurčují dítěti konkrétní postup, dítě si tvoří svůj kreativní vlastní, který vyhovuje jemu a jeho schopnostem. Může hru kdykoliv opustit nebo do ní vstoupit.

Prolézačky jsou určeny pro různé věkové skupiny dětí podle stupně jejich obtížností. Pro účinnější rozvoj kreativity a fantazie jsou hřiště často ztvárněna v pohádkovém nebo fantazy stylu. Hřiště často bývají ohrazena drátěným či dřevěným plotem nebo zdí. Dětská hřiště se vyrábějí z různých materiálů.

MATERIÁLY

Materiály pro využitelné objekty: dřeviny: smrk, akát; kovy; plasty; lana; kameny; různý uzpůsobený a nově využitelný odpad jako opotřebované pneumatiky, lamináty, umělé hmoty, plasty apod.

Povrchová úprava prolézaček: nátěry barvou, penetračními nátěry, louhování - zejména dřeva, broušení – plastů, různá leštidla - kovů

Materiály tlumící náraz: štěrk, písek, mulčovací kůra, dřevěné hobliny, pryžová dlažba, půda.

10

PRVKY VYSKYTUJÍCÍ SE NA DĚTSKÉM HŘIŠTI

Domeček se skluzavkou nebo samostatná skluzavka, závěsná houpačka, vahadlová houpačka, výkyvné sedačky na perech, kolotoč, hrazdy, lanové konstrukce, lanovka, kovové lezecké konstrukce, dřevěný můstek, lezecká stěna, pískoviště, zahradní domeček, basketbalové koše, malé branky, lavičky.

TRENDY MODERNÍCH HŘIŠŤ

Bezpečnost, odolnost;

Design a kreativní využití;

Maximální fyzické vyžití pro všechny sociální a věkové skupiny;

Hlídané hřiště;

Změnila se ochrana hřišt, dříve byla hřiště volně v prostoru na sídlišti nebo ve městě, dnes jsou chráněna plotem či zídkou. Slouží jako ochrana proti psům, částečně i proti vandalům. Změnila se také struktura hřišť, jsou větší, přehlednější a mají více prolézaček.

Dbá se na bezpečnostní a hygienické podmínky hřiště, celkový komfort hřiště. Každý rok je kontrolováno komisí pro bezpečnost a hygienu (dále jen v kapitole o zákonech, pokutách a normách pro hřiště). Na hřiště se přidávají lavičky, zlepšuje se přístup, přidávají se plošiny pro matky s kočárky a seniory.

11

Prvek zvaný Výtah z fitparku v Kladně

Používají se nové materiály: dřevo - akát, plast, kámen, naopak ustupuje kov, zpracovaný v tyčovité podobě a beton. Začaly se také více, než dříve používat materiály tlumící dopad, dnes již téměř není možno vidět prolézačky, pod kterými by nebyl tlumící materiál - štěrk, písek, mulčovací kůra, dřevěné hobliny, trávník, pryžová dlažba. Starší hřiště měla jako nárazovou zónu jenom ztvrdlý písek, půdu nebo roznesený štěrk.

Typické hřiště z kovových trubek z období 70. let 20. stol.

Příklad moderního hřiště z plastu, dřeva, lan

12

Změnil se také typ samotných prolézaček, dříve neexistovaly žádné síťové systémy a pyramidy.

Vznikají složitější soustavy spojených prolézaček, houpaček a skluzavek. Do hřišť jsou zasazovány sochy, které slouží ke hře dětí, často mají podobu pro děti atraktivních prvků, objektů či symbolů, např.: zvířat, dinosaurů, hraček, aut, bagrů.

Používají se také nově lezecké stěny, v okolí Brna se například nachází lezecká stěna na hřišti za nákupním střediskem Olympia v Modřicích, která je podobná, jako na obrázku níže, kde je vyfocena lezecká stěna ze Slovenska. Dále také lanovky, houpačky, spletené z lan, ve tvaru hnízda, trampolíny. Pískoviště by měla být kryta plachtou nebo poklopem proti kočkám a psům, kteří by svými výkaly mohli zašpinit písek a roznášet parazity. Pro tyto účely se používají květiny, které odpuzují kočky i jiná zvířata, např. africké kopřivy.

Lezecká stěna v lezeckém parku na Slovensku

Africká kopřiva

13

Vznikají hřiště s vytříbeným designem - mají podobu přírodní, jsou zasazovány do krajiny, jsou zde sázeny stromy, keře, či mají technický nebo futuristický vzhled, který je dokreslován různými skulpturami. Takováto ztvárnění například v období komunismu, nebo ještě i před pár lety nebyla téměř nebo vůbec k vidění.

14

ROZDĚLĚNÍ TYPŦ HŘIŠŤ PODLE VYUžITÍ, POLOHY, SKLADBY SE ZAMĚŘENÍM NA OBLAST BRNA

Parkové

Je umístěné v městském parku, dostupné pro širokou veřejnost, je určené pro všechny věkové skupiny uživatelů. Areál je oplocený, např.: Obilný trh.

Parkové hřiště na Obilném trhu

Sídlišťové

Je umístěné na sídlišti, využívají je především obyvatelé sídliště, často rodiče nebo prarodiče s malými dětmi, je určené pro všechny věkové skupiny uživatelů, většinou nebývá oplocené, např. Herčíkova 1;18.

15

Sídlišťové hřiště na Herčíkové 18

Jednoduché hřiště na Herčíkové 1

16

Přírodní

Je umístěno v lese, velkém parku - v přírodním prostředí, jsou do něj zakomponovány přírodní objekty: větve, stromy, kameny, rostliny, pařezy. Je dostupné pro širokou veřejnost. Bývá využíváno všemi věkovými skupinami uživatelů. Často se zde vyskytují prvky, jako lanovky, lanové soustavy, prolézačky určené pro děti, které chtějí hru divočejšího rázu. Není často oplocené, např.: Wilsonův les: park, ve kterém byla vybudována různá hřiště, stanoviště, vyhlídky,…Je vyrobeno z přírodních materiálů.

Hřiště ve Wislonově lese

Restaurační

Hřiště umístěné v areálu restaurace nebo hospody, dostupné pro hosty stravovacího zařízení, je určené pro všechny věkové skupiny uživatelů, více se na něm však vyskytují prolézačky pro děti nižšího věku, jako skluzavky, závěsné houpačky nebo výkyvné sedačky na perech. Oplocení není nutné, občas se však vyskytuje jako ochrana proti psům nebo míči, který by mohl trefit stoly z fotbalového hřiště, např.: Restaurace

Myslivna v Útěchově.

17

Hřiště u restaurace na koňském ranči v Ořešíně

Školní/u školky

Bývá umisťováno na pozemku školy nebo školky, je určeno pouze pro žáky MŠ nebo ZŠ kvůli bezpečnosti a hygieně, jelikož veřejnost by zde mohla zanechat nebezpečný odpad jako rozbité lahve nebo dokonce injekční stříkačky, psí trus, apod. Děti by se mohly ztratit mezi ostatními dětmi. Za děti a za jejich úrazy na hřišti odpovídá škola, školka, které pozemek patří, jakož i učitel/ka, který/á na děti dohlíží. Umisťují se zde objekty, které jsou určené pro děti od 3 do 6 let, jako závěsné houpačky, skluzavky, pískoviště atp., Hřiště je nutně oploceno, např.: hřiště u MŠ a ZŠ v Jehnicích, Blanenská 1.

18

Hřiště u školky v Jehnicích, Blanenská 1

Kromě těchto variant můžeme dětské hřiště nalézt také např. v zoologické zahradě.

19

NORMY, ZÁKONY, POKUTY VZTAHUJÍCÍ SE NA

HŘIŠTĚ

Provozovatel dbá na kvalitu pořízených prolézaček a při jejich inspekcích se zasazuje o důslednou a přísnou kontrolu. Odpovědnost za bezpečnost a provoz herních zařízení se týká všech provozovatelů. Každý provozovatel veřejnosti přístupných dětských herních zařízení, tzn. soukromý provozovatel dětských herních koutků - v restauraci, obchodě, městské a obecní úřady jsou odpovědni za provoz a bezpečnost herních prvků.

Provozovatel není zodpovědný za herní objekty pouze z hlediska občanského zákoníku, ale i z hlediska trestně právního - možnost obecního ohrožení. Česká obchodní inspekce kontroluje nabídku těchto výrobků na základě platné legislativy a může určit peněžní sankci za porušení zákonem stanovených norem nebo dokonce dětské hřiště zavřít.

Při pořizování hřiště je jistou zárukou bezpečnosti hřiště vystavení certifikátu, což je zhodnocení vnějším subjektem - zkušebnou, která vydá provozovateli certifikát po kontrole souladu s pravidly, které se týkají technických norem. Jestliže jsou hřiště postavena z herních prvků, které jsou kvalitativně na vyšší úrovni a jsou vyrobena z lépe ošetřovatelných materiálů, vydrží delší dobu, později se zničí, nemusí se nějakou dobu téměř vůbec ošetřovat. Vyšší odolnost, trvanlivost a tudíž také bezpečnost totiž automaticky zaručuje kvalitní materiál. Nižší cena, byť certifikovaného hřiště není výhodná, protože jeho menší kvalita může nakonec znásobit jeho původní cenu velkými částkami, které souvisí s obtížnější údržbou a opravami. Veřejnost je stále více informována o těchto záležitostech a bude stále přibývat stížností a žádostí o odškodnění za vzniklou škodu nebo úraz, způsobený na hřišti.

HYGIENICKÉ NORMY PRO HŘIŠTĚ

Vyhláška ze dne 4. října 2005 uvádí tyto důležité údaje:

Prostorové podmínky

Plocha dětského hřiště musí být nejméně 4 m2 na 1 dítě. Nezastavěná plocha pozemku u zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání, sloužící k pobytu dětí předškolního věku by měl být minimálně 30 m2 na 1 dítě. Hřiště musí být oploceno.

20

Vzdálenost sázené dřeviny od zdi jakékoli budovy musí být minimálně stejná, než je její maximální výška. Rostliny, dřevin a travnaté plochy musí být dobře udržovány. Ochrana zdraví a rozumová vyspělost dětí je hlavní faktor, podle kterého se rozhoduje při výběru rostlin a dřevin. Na hřišti musí být zajištěn přívod vody ke kropení a čištění v požadované kvalitě závlahové vody.

Technické normy pro hřiště

Hřiště musí mít dostatečný stupeň bezpečnosti při využívaní (např. šrouby by měly být zakryty plastovým poklopem, aby se o ně dítě nemohlo odřít nebo do něj strčit prst), hraní si v, na, nebo okolo objektu, musí umožňovat a podporovat aktivity a mít vlastnosti, které dětem pomáhají získat cenné zkušenosti a které jim umožní vyrovnat se situacemi mimo dětské hřiště.

Pokyny pro provozovatele

Přístup veřejnosti na dětské hřiště je zakázán, pokud hřiště není v souladu s bezpečnostními a hygienickými normami. Návod výrobce při instalaci zařízení musí být dodržen s ohledem na rozdíly mezi národními nebo místně stavebně bezpečnostními normami. Pokud je hřiště navrženo a vyrobeno speciálně, uměleckým způsobem, nikoliv sériově, potřebuje hřiště speciální certifikaci. Na hřišti by měly být umístěny informace o čísle pro spojení s údržbou, telefonním čísle k přivolání záchranné služby v případě úrazu, adresa dětského hřiště a jeho název.

Měla by být vedena kontrolní a servisní kniha, listy nebo počítačové záznamy o provedených kontrolách a údržbě a vede ji majitel/provozovatel nebo osoba určená pro kontrolu a údržbu zařízení.

KONTROLY A ÚDRžBA

BĚžNÁ VIZUÁLNÍ KONTROLA

Kontrolu provádí pracovník, který je poučený a určený provozovatelem. Měl by rozeznat nápadné vady na hřišti, způsobené vandalismem, povětrnostními podmínkami nebo samotným použitím, např. rozbité láhve, větve, které leží na prolézačkách, které se ulomily ze stromu, ulomené, zlomené části, atd. U intenzivně využívaných hřišť nebo

21

vystavených vandalismu je nutná denní prohlídka.

PODROBNĚJŠÍ PROVOZNÍ KONTROLA

Kontrolu provádí pracovník, pověřený provozovatelem, seznámený s problematikou dětských hřišť, nebo výrobce v rozmezí 1 až 3 měsíců, nebo jak je uvedeno v návodu výrobce. Zaměřuje se na stabilitu a funkčnost hřišť. Může ji také provést odborná firma. V záznamu o kontrole je uvedena také účinnost běžných kontrol, díky které si může provozovatel udělat obrázek o běžné kontrole hřiště a případně si vybrat jiného člověka pro běžnou kontrolu, který by funkci plnil účinněji. Kontroly může rovněž uskutečnit odborná firma.

ROČNÍ HLAVNÍ KONTROLA

Kontroluje celkovou úroveň bezpečnosti daného komplexu, základů, známek rozpadu povrchů, kontroly plynoucí z provedených oprav, kontroly bezpečnostních dopadových ploch apod.). O uskutečněné kontrole je vystaven provozovateli protokol. Roční hlavní kontroly se provádějí v rozsahu podle ČSN EN 1176-7 v období nepřekračujícím 12 měsíců. Pro zamezení úrazům, by měl provozovatel nebo majitel dohlédnout na to, aby byl zaveden a udržován odpovídající rozvrh kontrol pro každé hřiště. Je potřeba brát ohled na pokyny výrobce a místní podmínky, které mohou četnost kontrol ovlivnit. Prolézačky, na kterých byly nalezeny vady musí být ihned odstaveny. Pokud to není možné, musí být dané prvky zabezpečeny proti použití (odstranit nebo znehybnit).

OPRAVY A ÚDRžBA

Kontroloři, kteří jsou pověřeni provozovatelem nebo majitelem, musí být kvalifikovaní odborníci v daném oboru, co se týče materiálu (dřevo, plast, kov). Podmínkou je minimálně vyučení v příbuzném oboru a kvalifikace pro jisté úkony (sváření, tesařina apod.). Měli by mít také informace o svých úkolech, prvcích, možnostech včetně z toho vyplývající zodpovědnosti. Opravy musí být provedeny v souladu s požadavky ČSN EN 1176 a pokyny výrobce.

Provozovatel může požádat o opravu objektů i samotného provozovatele, který má náhradní díly a má větší zkušenosti s opravami tohoto typu objektů. Jakékoliv opravy či

22

úpravy jsou povinností výrobce v záruční době. Kvůli bezpečnosti se během oprav a údržby zamezuje veřejnosti přístup k prvkům, které jsou upravovány.

POVINNOSTI V PŘÍPADĚ ÚRAZU

V případě úrazu musí být pořízen zápis, ve kterém se potvrdí dvěma podpisy kromě data a času zranění, herní prvek a místo, jméno a věk zraněného, počet uživatelů na místě v době zranění, jejich věk a jak byl zraněný oblečen a obut. Musí být také přiložen popis zranění a kdo zranění popsal. V popisu také musí být uveden rozsah zranění, jaké části těla byly poraněny a jak byly dané části těla ošetřeny. Musí být také přiložena jména, adresy a podpisy svědků a jejich výpovědi. Je nutné uvést jméno a podpis člověka, který zápis pořídil a zapsat, jak bude prvek zabezpečen proti úrazu, jestliže byl způsoben technickými nedostatky hřiště nebo herního prvku; (ostatní podle vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů).

PROVOZNÍ ŘÁD

Je nutné mít pro provoz hřiště zpracovaný provozní řád, který je závazný od prvního dne platnosti. O tom, co řád obsahuje, musí být seznámeni zaměstnanci, které provozovatel nebo statutární zástupce pověří písemně k provádění inspekcí nebo provozních kontrol na dětském hřišti. Všechny protokoly o kontrolách a proškolení pověřených osob jsou archivovány. Inspekce by měla provádět vnější subjekt-firma, která se zabývá kontrolami v tomto oboru.

23

Další stránka